شماره های استانداردهای ملی ادویه ها ، چاشنیها و افزودنیها

ارسال شده در: Uncategorized | 0

شماره های استانداردهای ملی ادویه ها ، چاشنیها و افزودنیها مورد نیاز برای وارد کنندگان مواد اولیه غذایی مربوطه که جهت مجوز به استانداردهای مربوطه نیازمند هستند. شماره های استانداردهای ملی ادویه ها ، چاشنیها و افزودنیها شماره های استانداردهای ملی … ادامه یافت