انجام کلیه حوالجات ارزی برای تجار و بازرگانان محترم در سریع ترین زمان ممکن.