مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا در گمرک از صاحبان کالا و واردکنندگان خوش حساب مالیاتی

ارسال شده در: Uncategorized | 0

مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا در گمرک از صاحبان کالا, که در اینجا به آورده شده تا صاحبان کالا از یکی از هزینه های خود که در گمرک وصول آن انجام می شود مطلع شوند و همچنین شرایط دریافت آن.

به پیوست تصویر نامه شماره 39593/و مورخ 17-5-1395 وزیر محترم اموراقتصادی ودارائی عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام نامه شماره 94123-183094-144-191 مورخ 2-6-1395 سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان 4 % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی ، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می­ گردد.

مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا

1- ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی­ الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند.

2- پس از تعیین مبلغ مالیات علی­ الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی­ الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی ( واردکنندگان کالا ) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می­شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت­ کننده وجه خواهد بود.

3-­­ اشخاص حقیقی و حقوقی وارد­کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می­ گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

4-­ مودی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق­ الذکر به مودیانی اطلاق می­ گردد که دارای شرایط ذیل می­ باشند:

4-1-­ در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

4-2-­ اظهار نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

4-3-­ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی­ های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

4-4-­ مودیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزء مودیان خوش حساب تلقی نمی­گردند.

5-­ در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد­کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش­ حساب ­بودن مودی را کتبا از اداره عملکرد مودی استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

6-­ گواهی صادره مبنی بر خوش­ حساب­ بودن مودی از تاریخ صدور به مدت 6 ماه دارای اعتبار می­ باشد.

مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال پاسخ