ترخیص کار گمرک باید چه دانشهای گمرکی و توانایی هایی داشته باشد؟

ارسال شده در: اطلاعات تجارت و امور گمرکی | 0

ترخیص کار گمرک باید بتواند جهت غنای دانش و توانایی های خود جهت انجام امور گمرکی در حضوص موارد زیر به کسب آموزش بپردازد.

1 ترخیص کار گمرک باید بتواند توانايي تشخيص مفاهيم و اصطلاحات گمركي را داشته باشد

1-1   آشنايي با مفهوم گمرك
2-1   آشنايي با وظايف گمرك
3-1   آشنايي با مفهوم واردات
4-1   آشنايي با مفهوم صادرات
5-1   آشنايي با حقوق ورودي
– حقوق پايه
– سود بازرگاني
6-1   آشنايي با عوارض گمركي
7-1   آشنايي با هزينه هاي گمركي
8-1   آشنايي با مفهوم بازرگان و كارت بازرگاني
9-1   آشنايي با حق العمل و پروانه حق العمل كاري
10-1 آشنايي با نمايندگي در امر ترخيص كالا
– كارمند يا نماينده بازرگان
– كارمند يا نماينده حق العمل كار

٢ توانايي تشخيص قوانين و مقررات امور گمركي توسط ترخیص کار گمرک

1-2    شناسايي قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن
2-2    شناسايي قانون و مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرايي آن
3-2    آشنايي با قوانين خاص در امور گمركي
– معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض
– بهداشتي ، آرايشي ، غذايي ، دارويي

– حفظ نباتات و قرنطينه
– دامپزشكي
– استاندارد كالا
4-2     آشنايي با قوانين مرتبط با ترانزيت داخلي و خارجي
– قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
– كنوانسيون تير ١٩٧٥
5-2     آشنايي با قوانين مصوب مجلس اسلامي در ارتباط با امور گمركي
6-2     آشنايي با تصويب نامه هاي هيأت دولت
7-2     آشنايي با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از گمرك جمهوري اسلامي ايران

٣ توانايي تشخيص رويه ها و تشريفات گمركي توسط ترخیص کار گمرک

1-3    شناسايي ورود قطعي كالا
2-3    شناسايي ورود موقت كالا
3-3    آشنايي با صدور قطعي كالا
4-3    آشنايي با صدور موقت كالا
5-3    آشنايي با كالاي مرجوعي
6-3    آشنايي با ترانزيت خارجي كالا
7-3    آشنايي با ترانزيت داخلي كالا
8-3    آشنايي با كابوتاژ كالا
9-3    آشنايي با كالاي انتقالي

٤ توانايي تشخيص اسناد گمركي جهت تنظيم اظهار نامه توسط ترخیص کار گمرک

1-4   آشنايي با مجوزهاي ورود و صدور كالا
2-4   آشنايي با مجوزهاي قانوني خاص
3-4   آشنايي با اسناد بانكي و تجاري مورد نياز جهت ترخيص كالا
– اعلاميه فروش ارز
– ضمانتنامه
– سفته
4-4    آشنايي با اسناد حمل و نقل كالا
– بارنامه
CMR –
– مانيفست
– كارنه تير
– كارنه دوپاساژ
ATA – كارنه
5-4    آشنايي با قبض انبار
6-4    آشنايي با اسناد خريد كالا
– پيش فاكتور
– فاكتور
– ليست عدل بندي
7-4    آشنايي با عدل بندي و الزامات آن
8-4    آشنايي با بيمه نامه و بن بيم

9-4    آشنايي با گواهي مبدأ
10-4  آشنايي با فرم اظهار نامه و انواع آن
11-4  شناسايي اصول تنظيم اظهارنامه
12-4  آشنايي با اظهار و مسئوليت هاي ناشي از آن
13-4  آشنايي با مفهوم لاك و مهر و اثرات حقوقي آن

٥ توانايي تشخيص اسناد و اوراق صادره توسط گمرك 

1-5   آشنايي با پروانه ترخيص كالا
2-5   آشنايي با پروانه صادرات كالا
3-5   آشنايي با پته ورودي
4-5   آشنايي با پته عبوري
5-5   آشنايي با قبض درآمد
6-5   آشنايي با قبض سپرده
7-5   آشنايي با صورت مجلس ماده ٣١ و ماده ٣٢
8-5   آشنايي با صورت مجلس ماده ٣٥
9-5   آشنايي با ديسپانس
10-5 آشنايي با مداول سند

٦ ترخیص کار گمرک باید توانايي تشخيص اصول نگهداري كالا در انبار گمركي داشته باشد

1-6  آشنايي با انبار داري در گمرك
2-6  آشنايي با مسئوليتهاي گمرك براي حفظ كالا
3-6  آشنايي با مقررات متروكه
4-6  آشنايي با هزينه هاي انبارداري

5-6  آشنايي با معافيت هاي هزينه انبارداري
6-6  آشنايي با انبارها و گمركات اختصاصي و شرايط آنها
7-6  آشنايي با انبار، سردخانه هاي عمومي و رسمي و شرايط آن ها
8-6  شناسايي اصول نگهداري كالا در انبار گمركي

٧ توانايي تشخيص فرايند تشريفات گمركي و ترخيص كالا توسط ترخیص کار گمرک

1-7  آشنايي با احراز هويت
2-7  آشنايي با دريافت اسناد
3-7  آشنايي با سلكتيويتي
4-7  آشنايي با سرويس ارزيابي
5-7  آشنايي با صندوق و صدور پروانه
6-7  آشنايي با درب خروج
7-7  آشنايي با بازبيني واقدامات پس ازترخيص(كسردريافتي واضافه پرداختي )

٨ توانايي تشخيص تخلفات گمركي و قاچاق كالا توسط ترخیص کار گمرک

1-8  آشنايي با مفهوم تخلف گمركي
2-8  آشنايي با جرايم و مجازاتهاي تخلفات گمركي
3-8  آشنايي با مفهوم قاچاق
4-8  آشنايي با مصاديق قاچاق
5-8  ترخیص کار گمرک باید آشنايي با جرايم و مجازاتهاي قاچاق كالا در گمرك

٩ توانايي پيگيري موارد اختلاف در مراجع رسيدگي به اختلاف گمركي

1-9  آشنايي با روش هاي حل اختلاف در گمركات اجرايي و ستادي

2-9  آشنايي با كميسيون رسيدگي به اختلاف گمركي
3-9  آشنايي با كميسيون تجديد نظر

4-9  شناسايي اصول پيگيري بين صاحب كالا و اداره گمرك

١٠ توانايي تشخيص اصول تعيين ارزش كالا در گمرك توسط ترخیص کار گمرک

1-10  آشنايي با قواعد اينكو ترمز
2-10  آشنايي با ارزش اظهاري
3-10  آشنايي با ارزش استنباطي

١١ توانايي طبقه بندي كالا توسط ترخیص کار گمرک

1-11  آشنايي با سيستم HS Code
2-11  آشنايي با قواعد طبقه بندي كالا
3-11  آشنايي با فصول و قسمت هاي سيستم HS Code

4-11  آشنايي با جدول نمانكلاتور كالا
5-11  آشنايي با نشريات نمانكلاتور شوراي همكاري گمركي
– يادداشت هاي توضيحي نمانكلاتور
– فهرست الفبايي
– مجموعه آراء طبقه بندي
ترخیص کار گمرک  باید چه دانشهای گمرکی و توانایی هایی داشته باشد؟

 

عضو کانال تلگرام چابک ترخیص بازرگانان شوید اینجا را کلیک کنید

کانال تلگرام چابک ترخیص بازرگانان

ارسال پاسخ